Sylwetka absolwenta studiów II stopnia


CELE PROGRAMÓW STUDIÓW DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA I PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Celem studiów II stopnia na kierunku filologia w specjalnościach filologia germańska lub filologia angielska i specjalizacjach: literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa, językoznawstwo teoretyczne i stosowane, tłumaczenia i języki specjalistyczne oraz nauczanie języka niemieckiego/angielskiego we wszystkich typach szkół i placówek jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją pogłębia swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki. Służy temu strategia sprofilowanego kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka wybranej specjalizacji, zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i glottodydaktyki oraz umiejętności jej wykorzystania do rozwiązywania problemów badawczych w ramach humanistyki postrzeganej interdyscyplinarnie. Nabyte w trakcie studiów II stopnia umiejętności i kompetencje absolwent może uzupełnić o kwalifikacje zawodowe. Dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW, natomiast dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku filologia w specjalnościach filologia angielska lub filologia germańska uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Posiada wysokie kompetencje językowe w zakresie wszystkich umiejętności języka wybranej specjalności w mowie i w piśmie na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala na autonomiczne posługiwanie się językiem obcym w kontaktach zawodowych i pozazawodowych. Absolwent posiada dogłębną wiedzę o języku wybranej specjalności, literaturze, historii i życiu kulturalnym krajów danego obszaru językowego. Jest przygotowany do podjęcia pracy naukowej oraz kontynuacji edukacji na studiach III stopnia w zakresie dyscyplin humanistycznych i nauk społecznych.

Sylwetka absolwenta kierunku filologia (specjalność: filologia angielska lub filologia germańska) o specjalizacji literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa:

Absolwent specjalizacji literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

Wiedzy:

Ma szczegółową i operacyjną znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie wybranej specjalności. Zna i rozumie zasady i celowość powiązań różnych dyscyplin humanistycznych. Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym krajów obszaru językowego wybranej specjalności.

Umiejętności:

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji faktów z dziedziny literatury i kultury w oparciu o krytyczne wykorzystanie źródeł. Potrafi przygotować kompleksowe prace ustne i pisemne będące wynikiem samodzielnego opracowania problemu badawczego.

Postaw społecznych:

Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury.

Perspektywy zawodowe:

Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów II stopnia o specjalizacji literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa podjęcie pracy zawodowej w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury. Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

Sylwetka absolwenta specjalizacji językoznawstwo teoretyczne i stosowane:

Absolwent specjalizacji językoznawstwo teoretyczne i stosowane nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

Wiedzy:

Ma szczegółową i operacyjną znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie wybranej specjalności. Zna i rozumie zasady i celowość powiązań różnych dyscyplin humanistycznych. Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o języku, jego kompleksowej naturze i historycznej zmienności oraz o najnowszych kierunkach badań językoznawczych. Zna i rozumie oraz właściwie zarządza zasobami własności intelektualnej.

Umiejętności:

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji tekstów z dziedziny językoznawstwa w oparciu o krytyczne wykorzystanie źródeł. Potrafi przygotować kompleksowe prace ustne i pisemne będące wynikiem samodzielnego opracowania problemu badawczego.

Postaw społecznych:

Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury.

Perspektywy zawodowe:

Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów II stopnia o specjalizacji językoznawstwo teoretyczne i stosowane podjęcie pracy zawodowej w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury. Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

Sylwetka absolwenta specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne oraz (dla filologii angielskiej, studia w systemie stacjonarnym) specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego:

Specjalizacja tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia filologii angielskiej tej samej specjalizacji.

Absolwent specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne oraz specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

Wiedzy:

Ma szczegółową i operacyjną znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie wybranej specjalności. Zna i rozumie zasady i celowość powiązań różnych dyscyplin humanistycznych. Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o języku, jego kompleksowej naturze i historycznej zmienności oraz o najnowszych kierunkach badań językoznawczych, w szczególności dotyczących języków specjalistycznych i przekładoznawstwa. Zna i rozumie oraz właściwie zarządza zasobami własności intelektualnej.

Umiejętności:

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji tekstów z dziedziny językoznawstwa w oparciu o krytyczne wykorzystanie źródeł. Potrafi przygotować kompleksowe prace ustne i pisemne będące wynikiem samodzielnego opracowania problemu badawczego.

Postaw społecznych:

Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury.

Perspektywy zawodowe:

Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów II stopnia o specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne podjęcie pracy zawodowej w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, jak również firmach polskich i zagranicznych oraz instytucjach, które w swojej działalności przewidują możliwość współpracy międzynarodowej, potrzebę kontaktów zagranicznych, czy realizację trwałych bądź czasowych zadań wymagających znajomości języka obcego (tłumaczenie korespondencji, literatury, rozmów między partnerami polskimi i zagranicznymi, obsługa językowa projektów, itp.).

Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

Sylwetka absolwenta specjalizacji nauczanie języka niemieckiego/angielskiego we wszystkich typach szkół i placówek:

Specjalizacja nauczycielska kierowana jest wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej lub angielskiej, którzy uzyskali uprawnienia do nauczania języka niemieckiego/angielskiego na I i II etapie edukacyjnym (w przedszkolu i szkole podstawowej)

Absolwent specjalizacji nauczanie języka niemieckiego/angielskiego we wszystkich typach szkół i placówek nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

Wiedzy:

Ma szczegółową i operacyjną znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie wybranej specjalności. Zna i rozumie zasady i celowość powiązań różnych dyscyplin humanistycznych. Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o języku, jego kompleksowej naturze i historycznej zmienności oraz o najnowszych kierunkach badań glottodydaktycznych. Zna i rozumie oraz właściwie zarządza zasobami własności intelektualnej.

Umiejętności:

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji tekstów z dziedziny językoznawstwa w oparciu o krytyczne wykorzystanie źródeł. Potrafi przygotować kompleksowe prace ustne i pisemne będące wynikiem samodzielnego opracowania problemu badawczego.

Postaw społecznych:

Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury.

Perspektywy zawodowe:

Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów II stopnia o specjalizacji nauczanie języka niemieckiego/angielskiego we wszystkich typach szkół i placówek podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego/angielskiego (uprawnienia zawodowe regulowane są odnośnymi rozporządzeniami MEN i MNiSW) Absolwent może także podjąć pracę w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, a także w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

Warunki przyjęcia na dalsze studia:
Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany merytorycznie oraz metodologicznie do podjęcia kierunkowych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).