Sylwetka absolwenta studiów I stopnia


CELE PROGRAMÓW STUDIÓW DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA I PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Celem studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalności filologia germańska lub filologia angielska jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego lub angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych lub na różnych stanowiskach w jednostkach państwowych lub prywatnych wymagających pogłębionej znajomości języka obcego i kultury danego kraju oraz umiejętności i kompetencji tłumaczeniowych. Służy temu strategia kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka obcego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz nabycie wymaganych kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalnościach filologia angielska lub filologia germańska uzyskuje tytuł zawodowy licencjata (kwalifikacje I stopnia). Dysponuje znajomością wybranego języka obcego w zakresie wszystkich umiejętności w mowie i w piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala na swobodne posługiwanie się językiem obcym w kontaktach zawodowych i pozazawodowych. Absolwent posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, historii i życiu kulturalnym krajów obszaru językowego wybranej specjalności. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia w zakresie filologii obcej, lingwistyki stosowanej i innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych.

Sylwetka absolwenta kierunku filologia (specjalność: filologia angielska lub filologia germańska) o specjalizacji nauczanie języka angielskiego / niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych:

Absolwent specjalizacji nauczycielskiej nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

Wiedzy:

Absolwent poznaje najnowsze tendencje w metodyce nauczania języka obcego oraz ma okazje zastosować je praktycznie w trakcie praktyk dydaktycznych. Zna metody pracy w nauczaniu przedszkolnym i na poziomie szkoły podstawowej. Podczas studiów zdobywa również wiedzę na temat nowoczesnych technologii informatycznych. Zapoznany jest z nowoczesnymi urządzeniami multimedialnymi. W trakcie zajęć prezentowane są również techniki autoprezentacji, które umożliwiają absolwentowi przedstawienie swojej wiedzy i umiejętności w konfrontacji z kolegami reprezentującymi tę samą specjalność. Absolwent jest zaznajomiony z instrumentami oceny i samooceny kompetencji komunikacyjnej. Orientuje się w różnorodnych formach pracy socjalnej, np. pracy w grupach. Poprzez różnorodne treści zdobył wiedzę o świecie współczesnym obszaru językowego wybranej specjalności językowej, co może stanowić zachętę do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Umiejętności:

Absolwent posługuje się językiem na poziomie C1 w obszarze wypowiedzi ustnych i pisemnych, potrafi pracować zarówno z tekstami akademickimi jak i użytkowymi. Poprawnie używa języka w różnorodnych sytuacjach komunikacji dnia codziennego oraz potrafi również wypowiadać się na tzw. tematy ogólnospołeczne. Zaznajomiony jest z różnymi rejestrami językowymi. W trakcie dyskusji potrafi wyrażać swoje opinie i bronić swojego stanowiska. Podczas bloku zajęć psychopedagogicznych i dydaktycznych zdobył umiejętności pracy z uczniem w przedszkolach i szkołach podstawowych. Potrafi budować scenariusz zajęć zgodnie z potrzebami i możliwościami grupy docelowej. Stosuje wybrane techniki pracy. Swoje umiejętności konfrontuje podczas praktyk dydaktycznych ciągłych i śródrocznych.

Postaw społecznych:

Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji. Studia w ramach specjalizacji nauczycielskiej kształtują świadomość współodpowiedzialności za jakość procesu edukacji oraz wzmacniają postawy tolerancji oraz otwartości na kontakty międzykulturowe.

Perspektywy zawodowe:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji nauczycielskiej podjęcie pracy zawodowej jako nauczyciel języka angielskiego lub niemieckiego (w zależności od wybranej specjalności językowej) w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

Sylwetka absolwenta kierunku filologia (specjalność: filologia angielska lub filologia germańska) o specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne:

Absolwent specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

Wiedzy:

Absolwent posiada szeroką wiedzę odnoszącą się do studiowanego języka oraz wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych i literackich. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki języków specjalistycznych. Wykazuje się znajomością słownictwa specjalistycznego – biznesu, korespondencji handlowej i urzędowej, turystyki i rekreacji, marketingu i reklamy. Zapoznany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi odnoszącymi się do tłumaczeń i języków specjalistycznych.

Umiejętności:

Wykazuje się funkcjonalną znajomością języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Formułuje wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta teksty akademickie i użytkowe. Porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i sytuacjach społecznych. Poznaje i używa rozmaitych stylów i rejestrów językowych ze szczególnym uwzględnieniem rejestru języka biznesu. Wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji.
W trakcie zajęć praktycznych uzyskał podstawowe umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenie pisemne i ustne w odniesieniu do tekstów specjalistycznych z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej i urzędowej, turystyki i rekreacji, marketingu i reklamy. Podczas praktyki zawodowej, którą odbywa w trakcie studiów, wykorzystuje swoje kompetencje. Doskonali umiejętności gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz uczy się współdziałania w zespole pracowniczym. Korzysta z technologii informacyjnych wspomagających pracę filologa i tłumacza.

Postaw społecznych:

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej. Jest gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową wobec kompetencji translatorskich i cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury.

Perspektywy zawodowe:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne podjęcie pracy zawodowej w charakterze:
• tłumacza w przedstawicielstwach firm,
• w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury
• asystenta dyrektora firm gospodarczych i administracyjnych.
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

Sylwetka absolwenta kierunku filologia (specjalność: filologia angielska) o specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym lektoratem drugiego języka obcego:

Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym lektoratem drugiego języka obcego nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

Wiedzy:

Absolwent posiada szeroką wiedzę odnoszącą się do języka angielskiego lub niemieckiego oraz wiedzę w zakresie drugiego języka obcego umożliwiającą poprawne używanie języka w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych oraz formułowanie wypowiedzi na tematy ogólnospołeczne. Ma podstawową wiedzę o wybranych elementach kultury krajów danego języka, o strukturach i relacjach społecznych oraz o zachowaniach społeczno-kulturowych. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych i literackich. Zapoznany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi odnoszącymi się do tłumaczeń i języków specjalistycznych.

Umiejętności:

Wykazuje się funkcjonalną znajomością języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Formułuje wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta teksty akademickie i użytkowe. Porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i sytuacjach społecznych. Poznaje i używa rozmaitych stylów i rejestrów językowych ze szczególnym uwzględnieniem rejestru języka biznesu. Wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji.
W trakcie zajęć praktycznych uzyskał podstawowe umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenie pisemne i ustne, w zakresie tłumaczeń literackich, konsekutywnych i symultanicznych. Potrafi posługiwać się drugim językiem obcym w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych oraz formułować wypowiedzi na tematy ogólnospołeczne. Korzysta z technologii informacyjnych wspomagających pracę filologa i tłumacza.

Postaw społecznych:

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej. Jest gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową wobec kompetencji translatorskich i cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury.

Perspektywy zawodowe:

Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym lektoratem drugiego języka obcego podjęcie pracy zawodowej w charakterze:

- tłumacza w przedstawicielstwach firm,
- w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury
- asystenta dyrektora firm gospodarczych i administracyjnych.

Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

Sylwetka absolwenta kierunku filologia (specjalność: filologia germańska) o specjalizacji język niemiecki w obszarach zawodowych:

Absolwent specjalizacji język niemiecki w obszarach zawodowych nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

Wiedzy:

Absolwent posiada szeroką wiedzę odnoszącą się do studiowanego języka. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki języków specjalistycznych. Wykazuje się znajomością słownictwa specjalistycznego – ekonomii, korespondencji handlowej i urzędowej, hotelarstwa i gastronomii, marketingu i reklamy, turystyki i rekreacji, praktyki medycznej. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych. Zapoznany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi odnoszącymi się do języka niemieckiego w obszarach zawodowych.

Umiejętności:

Wykazuje się funkcjonalną znajomością języka niemieckiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Formułuje wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta teksty akademickie i użytkowe. Porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i sytuacjach społecznych. Poznaje i używa rozmaitych stylów i rejestrów językowych ze szczególnym uwzględnieniem rejestru języka biznesu. Wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji.
W trakcie zajęć praktycznych zdobył umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w takich dziedzinach, jak: ekonomia, korespondencja handlowa i urzędowa, hotelarstwo i gastronomia, marketing i reklama, turystyka i rekreacja, praktyka medyczna. Zdobył podstawowe umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenie pisemne i ustne w odniesieniu do słownictwa specjalistycznego. Podczas praktyki zawodowej, którą odbywa w trakcie studiów, wykorzystuje swoje kompetencje. Doskonali umiejętności gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz uczy się współdziałania w zespole pracowniczym. Korzysta z technologii informacyjnych wspomagających pracę filologa i tłumacza.

Postaw społecznych:

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej. Jest gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową wobec kompetencji translatorskich i cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jest otwarty na nowatorskie formy wyrazu artystycznego i popularyzuje wiedzę o wytworach kultury.

Perspektywy zawodowe:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji tłumaczenia i języki specjalistyczne podjęcie pracy zawodowej w charakterze:
• specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz biurach podróży, firmach produkcyjnych, hotelach i jednostkach medycznych, gastronomicznych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi,
• w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

Sylwetka absolwenta kierunku filologia (specjalność: filologia germańska – kształcenie od podstaw) o specjalizacji język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim/angielskim:

Absolwent specjalizacji język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim/angielskim nabywa szczególnych kompetencji w zakresie:

Wiedzy:

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę językową z języka niemieckiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dysponuje podstawowymi wiadomościami językoznawczymi, literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz historycznymi dotyczącymi niemieckiego obszaru językowego. Absolwent specjalizacji Język niemiecki zawodowy: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu specyfiki języków specjalistycznych: języka ekonomii, języka korespondencji handlowej i urzędowej, języka turystyki i usługach przewodnickich, języka finansów i bankowości. Zna podstawowe techniki i strategie przekładu. Zna uwarunkowania pracy pracownika biurowego, sekretarki, pilota wycieczek zagranicznych itd. jego prawa i obowiązki oraz status we współczesnym świecie. Zna w podstawowym stopniu regulacje prawne i środowiskowe określające rolę i odpowiedzialność pracownika biurowego, sekretarki, pilota wycieczek zagranicznych w kontaktach międzynarodowych i międzykulturowych. Zna narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. W trakcie zajęć prezentowane są również techniki autoprezentacji, które umożliwiają absolwentowi przedstawienie swojej wiedzy i umiejętności w konfrontacji z kolegami reprezentującymi tę samą specjalność. Absolwent jest zaznajomiony z instrumentami oceny i samooceny kompetencji komunikacyjnej. Orientuje się w różnorodnych formach pracy na zajęciach, np. pracy w grupach. Poprzez różnorodne treści posiada wiedzę o świecie współczesnym obszaru językowego wybranej specjalności językowej, co może stanowić zachętę do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W odniesieniu do języka hiszpańskiego lub angielskiego ma podstawową wiedzę językoznawczą oraz posiada podstawową wiedzę o wybranych elementach kultury tego języka. Orientuje się w strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych w obszarze studiowanych języków.

Umiejętności:

Absolwent posługuje się językiem niemieckim na poziomie C1 w obszarze wypowiedzi ustnych i pisemnych, potrafi pracować zarówno z tekstami akademickimi jak i użytkowymi. Potrafi posługiwać się pojęciami i terminologią z zakresu wybranych języków specjalistycznych (język ekonomii, język korespondencji handlowej i urzędowej, język turystyki i rekreacji, język finansów i bankowości) w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację w przyszłej pracy zawodowej. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie przekładu tekstów użytkowych i specjalistycznych. Potrafi stosować najnowsze technologie w celu pozyskiwania informacji, ich selekcjonowania, analizowania, przetwarzania, gromadzenia, zarządzania i udostępniania, potrafi korzystać z pamięci tłumaczeniowej i z baz terminologicznych.

Poprawnie używa studiowanych języków w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego oraz potrafi wypowiadać się na tzw. tematy ogólnospołeczne. Zaznajomiony jest z różnymi rejestrami językowymi. W trakcie dyskusji potrafi wyrażać swoje opinie i bronić swojego stanowiska.

Postaw społecznych:

Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności językowych. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i rozumie potrzebę organizacji pracy zespołowej oraz odpowiedzialności za przyjazną atmosferę w pracy.

Perspektywy zawodowe:
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim/angielskim podjęcie pracy zawodowej w charakterze:
• specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej ukierunkowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, biurach podróży, w instytucjach branży turystycznej np. w hotelach, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz współpracujących z partnerami zagranicznymi,
• pilota wycieczek zagranicznych w biurach podróży, po ukończeniu odpowiedniego kursu oraz zdaniu egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.