Sylwetka absolwenta studiów dualnych I stopnia


SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW DUALNYCH I STOPNIA

Sylwetka absolwenta kierunku: Język niemiecki w obrocie gospodarczym (kształcenie od podstaw) dla specjalności: Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim lub Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim (wybór specjalności przy rekrutacji):

Absolwent nabywa kompetencje w zakresie:

Wiedzy:

Absolwent studiów pierwszego stopnia (kształcenie praktyczne) studiów dualnych posiada wykształcenie praktyczne w zakresie dwóch języków obcych: języka niemieckiego Wirtschaftsdeutsch na poziomie B2 oraz drugiego języka obcego (języka angielskiego lub języka francuskiego z elementami języka biznesu). Posiada również wiedzę w zakresie wybranych aspektów gospodarczych krajów niemieckojęzycznych, anglo- lub francuskojęzycznych. W trakcie studiów zdobył wiedzę z podstaw ekonomii i rachunkowości. Posiada wiedzę przydatną w rozwoju kompetencji interkulturowej i zdobył podstawowe kompetencje służące rozwojowi kompetencji interpersonalnej. Podczas trzymiesięcznych staży odbytych co roku w zakładzie pracy nabył podstawową wiedzę o specyfice funkcjonowania przedsiębiorstwa, obszaru działającego w ramach usług wspólnych (usługi finansowe). Wykazuje się podstawową znajomością słownictwa specjalistycznego z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej i urzędowej, języka finansów i rachunkowości. Zna narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji, zna narzędzia kalkulacyjne. Zna zasady pracy w grupie międzynarodowej, posiada podstawową wiedzę na temat kultury innych grup narodowościowych i orientuje się w technikach diagnozowania ich potrzeb w sferze biznesowej.

Umiejętności:

Absolwent wykazuje się funkcjonalną znajomością języka niemieckiego na poziomie B2 i języka angielskiego lub języka francuskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Formułuje wypowiedzi ustne i pisemne oraz czyta teksty użytkowe w ramach poziomu B2 (j. niemiecki) i B1 (język drugi). Stosując adekwatną terminologię porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych w przedsiębiorstwie i sytuacjach społecznych. Poznaje i używa rejestr języka biznesu, korespondencji handlowej i urzędowej, języka finansów i rachunkowości. Podczas staży w przedsiębiorstwie wykorzystuje swoje kompetencje. Doskonali umiejętności gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz uczy się współdziałania w zespole pracowniczym z zachowaniem podstawowych zasad BHP. Doskonali umiejętność posługiwania się technologią informacyjną.

Postaw społecznych:

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej. Jest gotowy do nauki innych języków. Wykazuje postawę samokształceniową wobec kompetencji językowych szczególnie w ramach języka biznesu, jest świadomy roli i odpowiedzialności pracy w dużym przedsiębiorstwie. Cechuje go otwartość w przyswajaniu wiedzy specjalistycznej, stosowanej w praktyce.

Perspektywy zawodowe:

Uzyskane kompetencje po ukończeniu studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku: Język niemiecki w obrocie gospodarczym, przygotowują do podjęcia pracy zawodowej:

- w międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży usług wspólnych – w centrach outsourcingu procesów biznesowych, w szczególności rozliczeń księgowych

- specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w firmach, jednostkach administracyjnych i innych instytucjach ukierunkowanych na współpracę międzynarodową

Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowanym kierunkiem.