Sprawozdania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia


Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu DS. Jakości Kształcenia na kierunku filologia (filologia obca)

Rok akademicki 2016/2017

ZADANIE 1:

Określanie celów i metod zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wybranym kierunku oraz wdrażanie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.

WPROWADZONE DZIAŁANIA:

I. Cel:

Zapewnienie możliwości kontynuacji specjalności tłumaczeniowej z lektoratem z j. chińskiego na II stopniu studiów.

Realizacja:

Poszerzenie oferty studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, o specjalizację tłumaczeniową z lektoratem z j. chińskiego

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Wypracowane rozwiązania będą wprowadzone w praktykę od roku akademickiego 2017/2018.

II. Cel:

Dostosowanie kompetencji studentów II stopnia studiów, którzy nie ukończyli I stopnia studiów na kierunku filologia do kompetencji na poziomie licencjatu na tymże kierunku.

Realizacja:

Wypracowanie listy kursów z zakresu studiów I stopnia uzupełniających ww. kompetencje. 

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Cel został osiągnięty.

III. Cel:

Zapewnienie możliwości prowadzenia wybranych zajęć w formie e-learningu.

Realizacja:

Organizacja szkoleń dla pracowników IFO; uwzględnienie zajęć prowadzonych w formie e-learningu w programie studiów I i II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska.

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Cel został osiągnięty.

IV. Cel:

Uświadomienie studentom IFO ich praw, obowiązków oraz procedur komunikowania uwag na temat jakości kształcenia na kierunku filologia.

Realizacja:

Opiekunowie poszczególnych lat zobowiązani są do przeprowadzenia na początku roku akademickiego spotkań ze studentami IFO w celu zapoznania ich z obowiązującymi procedurami zgłaszania Władzom Instytutu (za pośrednictwem starosty roku, opiekuna danej grupy studentów, członków KZJK) uwag dotyczących realizacji programów kształcenia w jednostce.

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Cel został osiągnięty.

ZADANIE 2:

Opracowywanie programów kształcenia i zmian w programach kształcenia zgodnie z obwiązującymi aktami prawnymi oraz z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy, opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a także wniosków z monitorowania kariery zawodowej absolwenta.

WPROWADZONE DZIAŁANIA:

I. Cel:

Opracowanie programu kształcenia dla specjalizacji tłumaczeniowej z lektoratem z j. chińskiego na II stopniu studiów w specjalności filologia angielska.

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Skuteczność proponowanych rozwiązań zostanie zweryfikowana w roku akademickim 2017/2018

II. Cel:

Przygotowanie programu studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia w specjalności filologia germańska (kształcenie od podstaw) dla specjalizacji: język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim lub język niemiecki zawodowy z językiem angielskim. Program przewiduje intensywny kurs języka niemieckiego od podstaw jak też rozszerzony lektorat wybranego języka z elementami kulturoznawstwa krajów studiowanych języków.

III. Cel:

Przygotowanie programu studiów podyplomowych dla specjalizacji logopedia od roku akademickiego 2017/2018;

IV. Cel:

Przygotowanie programu studiów podyplomowych dla specjalizacji nauczanie j. angielskiego w nowej 8-letniej szkole podstawowej.

Ocena skuteczności rozwiązań II, III, IV:

Skuteczność proponowanych rozwiązań zostanie zweryfikowana w roku akademickim 2017/2018.

V. Cel:

Przygotowanie programów kształcenia na I i II stopniu studiów na kierunku filologia wg wymagań określonych w Uchwale Senatu z dnia 25.01.2017 w sprawie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Podjęte działania przyniosły wymierne efekty formalne.

ZADANIE 3:

Wdrażanie metod doskonalenia procesu kształcenia na kierunku, w tym m.in. metod i form kształcenia, realizacji i weryfikacji efektów kształcenia, infrastruktury dydaktycznej i warunków prowadzenia zajęć, itp.

WPROWADZONE DZIAŁANIA:

I. Cel:

Uzupełnienie metod i form kształcenia o elementy e-learningu.

II. Cel:

Przeprowadzenie procedury przeglądu sposobów weryfikowania efektów kształcenia na kierunku po semestrze zimowym i letnim na podstawie sprawozdań z realizacji efektów kształcenia złożonych przez indywidualnych pracowników oraz kierowników zakładów.

III. Cel:

Przeprowadzanie okresowego przeglądu programów kształcenia po semestrze letnim

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Podjęte działania przyniosły wymierne efekty formalne i praktyczne.

ZADANIE 4:

Analiza sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na danych kierunkach.

WPROWADZONE DZIAŁANIA:

I. Cel:

Jak wspomniane wyżej, Zespół przeprowadził procedurę przeglądu sposobów weryfikowania efektów kształcenia przy uwzględnieniu sprawozdań pracowników i kierowników zakładów.

II. Cel:

Analiza sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia odbyła się także na w oparciu o wyniki przeprowadzonych hospitacji.

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Podjęte działania przyniosły wymierne efekty formalne i praktyczne.

ZADANIE 5:

Nadzorowanie realizacji systemu akumulacji i transferu punktów ECTS na kierunku i monitorowanie systemu przy uwzględnieniu opinii studentów, doktorantów i słuchaczy.

WPROWADZONE DZIAŁANIA:

Zespół nadzorował poprawną realizację systemu akumulacji i transferu punktów ECTS oraz zgodność przydziału punktów z aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni.

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Stosowany system nadzoru jest zgodny z wymaganiami regulaminowymi.

ZADANIE 6:

Monitorowanie prawidłowości zasad oceniania studentów i doktorantów na kierunku.

WPROWADZONE DZIAŁANIA:

Zespół monitorował prawidłowość oceniania studentów na kierunku filologia, m. in. na podstawie hospitacji zajęć, ankiet studenckich i konsultacji z pracownikami i kierownikami zakładów.

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Zastosowane metody monitorowania prawidłowości zasad oceniania studentów na kierunku są metodami skutecznymi; nie odnotowano odstępstw od wymagań regulaminowych.

ZADANIE 7:

Monitorowanie jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania na poszczególnych kierunkach.

WPROWADZONE DZIAŁANIA:

Zespół monitorował jakość prac dyplomowych, rzetelność ich oceniania w poszczególnych Zakładach; wybrane prace zostały sprawdzone za pomocą programu Plagiat.pl; wszystkie prace dopuszczone do obrony zostały zarchiwizowane w systemie APD.

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

W żadnej z wymienionych kwestii nie odnotowano nieprawidłowości.

ZADANIE 8:

Wdrażanie procedur hospitacji zajęć pracowników na kierunku.

WPROWADZONE DZIAŁANIA:

Szczegółowy harmonogram i sprawozdania z hospitacji zajęć pracowników IFO w semestrze zimowym i letnim dostępne są w Sekretariacie IFO.

Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań:

Planowane hospitacje zostały zrealizowane; wnioski zostały określone w przedłożonych przez osoby hospitujące sprawozdaniach i podane do wiadomości osób hospitowanych.