Praktyki studenckie


Praktyki studenckie

Regulamin praktyk studenckich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia I stopnia:

Specjalizacja nauczycielska

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej oraz filologii germańskiej o specjalizacji nauczanie języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym oraz nauczanie języka niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym odbywają:

- 1-tygodniową praktykę ciągłą w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (w wymiarze 30 godzin) po 3. semestrze studiów;

Instrukcja praktyki psychologiczno-pedagogicznej

- 4-tygodniową praktykę dydaktyczną ciągłą (w wymiarze 120 godzin) po 4. semestrze studiów (wrzesień)

Instrukcja praktyki dydaktycznej

Specjalizacja: Tłumaczenia i języki specjalistyczne

Praktyki zawodowe obowiązują także studentów, którzy wybrali kształcenie specjalizacyjne: Tłumaczenia i języki specjalistyczne na filologii angielskiej oraz filologii germańskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Na tej specjalizacji obligatoryjna jest 4-tygodniowa praktyka ciągła po semestrze 4 w wymiarze 120 godzin w instytucjach i podmiotach gospodarczych.

Instrukcja praktyki zawodowej dla specjalizacji: Tłumaczenia i języki specjalistyczne

Praktyki organizowane są w terminach ustalonych przez Dział Spraw Studenckich, Praktyki Studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu w terminach przewidzianych w planach studiów.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk sprawują opiekunowie praktyk. Są to nauczyciele akademiccy z co najmniej 3-letnim stażem pracy, wyznaczeni przez Dyrekcję Instytutu. Praktyka zawodowa jest naturalnym uzupełnieniem zdobywanej w salach wykładowych wiedzy i ma przygotować studenta do przyszłej pracy zawodowej. Co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyk studenci są szczegółowo informowani o przebiegu praktyki oraz zapoznają się z instrukcją praktyki.

Studia II stopnia:

Plany studiów nie przewidują praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia filologii angielskiej oraz filologii germańskiej o specjalizacji literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa oraz językoznawstwo teoretyczne i stosowane.

Od naboru 2015/2016 studenci II stopnia filologii germańskiej i filologii angielskiej będą mieli możliwość wyboru dodatkowego modułu zajęć związanych z uzyskaniem uprawnień zawodowych do prowadzenia zajęć z języka obcego na wszystkich poziomach kształcenia (dla studentów, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia do nauczania języka obcego na I i II etapie edukacyjnym). Studenci wybierający ten dodatkowy moduł będą odbywać praktyki:

- 1-tygodniową praktykę ciągłą w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (w wymiarze 30 godzin) po 1. semestrze studiów;

- 4-tygodniową praktykę dydaktyczną ciągłą (w wymiarze 120 godzin) po 2. semestrze studiów (wrzesień)