Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Studia podylomowe - Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

DLA KOGO?

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, pragnących uzyskać niezbędne przygotowanie metodyczne z zakresu nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.

JAKIE KWALIFIKACJE / UPRAWNIENIA PO STUDIACH?

Studia podyplomowe wraz z certyfikatem językowym na poziomie B2 (certyfikaty są wymienione w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.), uzyskiwanym w zewnętrznych ośrodkach egzaminacyjnych, nadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Studia przygotowują do zdawania międzynarodowego egzaminu językowego PTE.

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 50

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia organizowane są przez Instytut Filologii Obcych

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin: 360

Praktyki ciągłe: 60 godzin

Koszt studiów: 1500 zł za semestr (możliwość rozłożenia opłaty na raty)

Miejsce: Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu im. J. Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4.

Terminy zajęć: sobota – niedziela co 2 tygodnie, ilość zjazdów w semestrze: 6

Kadra: pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Obcych UJD w Częstochowie mający duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego oraz znaczące osiągnięcia z zakresu glottodydaktyki i dydaktyki nauczania języka angielskiego.

Program studiów obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego (kurs podręcznikowy, gramatyka praktyczna, konwersacje, analiza i kompozycja tekstu, fonetyka języka angielskiego), zajęcia dotyczące procesu przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, praktyczne warsztaty metodyczne (gry i zabawy, piosenka i ruch, techniki plastyczne i teatralne w nauczaniu języka angielskiego) oraz zajęcia z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Kandydat na studia podyplomowe powinien być absolwentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia posiadającym przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym (A2+, B1).

O przyjęcie mogą ubiegać się:

- osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o profilu pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

- osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, które pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Kwalifikacji na studia dokonuje się na podstawie złożonych dokumentów z uwzględnieniem kolejności ich złożenia. Maksymalna liczebność grupy to 25 osób. Uczelnia zastrzega sobie możliwość braku zgody na uruchomienie studiów w przypadku ekonomicznie niewystarczającej ilości kandydatów w danym naborze.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– odpis lub potwierdzona za zgodność kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych

kwestionariusz osobowy

– dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie)

– kserokopia dowodu osobistego

podanie o przyjęcie na dany kierunek studiów

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (w tym praktyk) oraz pozytywnych wyników z egzaminu dyplomowego z praktycznej nauki języka angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia podyplomowe wraz z certyfikatem językowym na poziomie B2 (certyfikaty są wymienione w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.), uzyskiwanym w zewnętrznych ośrodkach egzaminacyjnych, nadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

KONTAKT:

dr Katarzyna Rokoszewska – Kierownik Studiów

Instytut Filologii Obcych UJD, tel. 34 378-31-92

k.rokoszewska[at]ujd.edu.pl