Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia


Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku filologia wchodzi w skład Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zespół podejmuje działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Instytucie Filologii Obcych poprzez:

1) określanie celów i metod zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku filologia oraz wdrażanie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia;

2) opracowywanie programów kształcenia i zmian w programach kształcenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy i wniosków z monitorowania kariery zawodowej absolwenta;

3) analizę i weryfikację zakładanych efektów kształcenia na kierunku filologia;

4) opracowywanie procedur i harmonogramów hospitacji zajęć pracowników IFO;

5) wdrażanie procedur ocen zajęć i nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów oraz przeprowadzanie odpowiednich ocen po każdym cyklu kształcenia;

6) nadzorowanie realizacji systemu akumulacji i transferu punktów ECTS;

7) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów i doktorantów;

8) monitorowanie jakości prac dyplomowych i rzetelności ich oceniania na kierunku filologia.

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku filologia:

dr Olga Bińczyk – przewodnicząca

dr Grzegorz Gwóźdź

dr Hanna Kaczmarek

dr Beata Rusek

dr Andrzej Skwara

Pani Marlena Kozera – przedstawiciel studentów (filologia angielska)

Pan Szymon Szopa – przedstawiciel studentów (filologia germańska)