Działalność naukowa


Tematy badawcze pracowników Instytutu Filologii Obcych


Główne tematy badawcze realizowane w Instytucie dotyczą:

1. Językoznawstwa stosowanego zorientowanego na:

 • rozwój kompetencji komunikatywnej w systemach multimedialnych
 • język biznesu z perspektywy lingwistyki
 • kontrastywne badania z zakresu teorii walencji czasownika
 • analizę niemieckich minimów leksykalnych
 • stylistyki językoznawczej
 • komunikację w biznesie (komunikacja werbalna i niewerbalna, skuteczne negocjacje, wpływ różnic kulturowych na komunikację w biznesie)
 • lingwistyczno-kognitywna analiza tekstów nieliterackich i literackich

2. Literatury niemieckiego obszaru językowego zorientowanej na:

 • współczesną literaturę kobiecą Austrii i Niemiec
 • Gender Studies – płeć kulturowa – tradycja i współczesność
 • literaturę wobec procesów zjednoczeniowych
 • literaturę podróżniczą
 • tradycję chrześcijańską w literaturze XX wieku
 • literaturę niemiecką w III Rzeszy
 • przemiany społeczno-historyczne i kulturowe w Niemczech po 1945 roku
 • analizę stosunków polsko-niemieckich po II Wojnie Światowej

3. Dydaktyki języków obcych zorientowanej na:

 • pomiar efektywności dydaktycznych środków informatycznych w procesie uczenia się i nauczania języków obcych
 • wdrażanie elementów pedagogiki Montessori na lekcji języka obcego
 • podejście storyline w procesie nauczania/uczenia się języka obcego
 • proces nauczania/uczenia się języka niemieckiego i angielskiego jako obcego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • projekt edukacyjny w procesie nauczania/uczenia się języka obcego
 • minimalizowanie zahamowań językowych uczniów poprzez techniki warsztatowe oraz trening komunikacyjny

4. Teorii i praktyki przekładu zorientowanego na:

 • techniki przekładu dyskursów okolicznościowych
 • nowoczesne metody przekładu, warunki stymulowania markerów strategii translacyjnych
 • językoznawstwo kognitywne wobec teorii przekładu

5. Literaturoznawstwa zorientowanego na:

 • narratologię krytyczną
 • zagadnienia hipertekstualności

6. Problematyki interkulturowej zorientowanej m. in. na:

 • personalizm włoski
 • filozofię szczęścia
 • historię literatury i kultury rosyjskiej
 • stosunki religijne polsko-rosyjskie
 • historię europejskiej myśli pacyfistycznej
 • literaturę orientalną i jej recepcję na gruncie europejskim

Osiągnięcia naukowe:

Pracownicy Instytutu prezentują wyniki swoich badań w formie czynnego udziału w konferencjach naukowych, podczas których wygłaszają referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych m.in. w Niemczech, Austrii, Izraelu, we Włoszech, w Belgii, Francji, Turcji, Holandii, Japonii, Finlandii, w Kanadzie, na Węgrzech, w Czechach, w Rosji i na Białorusi.

Rozwój naukowy pracowników Instytutu Filologii Obcych realizowany jest m.in. poprzez:

 • organizowanie konferencji i sympozjów naukowych
 • organizowaniu wykładów z udziałem specjalistów z kraju i zagranicy dla zabezpieczenia realizacji kursowego i uzupełniającego toku studiów w formie wykładów gościnnych lub seminariów kompaktowych
 • organizowaniu spotkań autorskich z pisarzami z Niemiec i z Austrii (np.: K. Lange-Müller, W. Bittner, E. Schöffl-Pöll)

Związek prowadzonej działalności naukowo-badawczej z procesem dydaktycznym:

Działalność naukowo-badawcza pracowników IFO znajduje odzwierciedlenie w procesie dydaktycznym. Wynika to z:

 • potrzeb realizowanego programu dydaktycznego (stałe poszukiwanie możliwości jego optymalizacji w sensie skuteczności nauczania);
 • konieczności stałej modernizacji treści nauczania, uwzględniających wyniki najnowszych badań w danym zakresie. Programy nauczania są w tym zakresie systematycznie uzupełniane, przekazywane studentom na początku każdego roku akademickiego i na bieżąco realizowane.

Tematyka realizowanych prac dyplomowych jest zbieżna z zainteresowaniami naukowymi promotorów.