header image
 
 

Współpraca z innymi ośrodkami

a——————————————————-

WSPÓŁPRACA MIĘDZYUCZELNIANA I MIĘDZYNARODOWA

Wymiana studentów i kadry naukowo-dydaktycznej:

Instytut jako instytucja oraz poszczególni pracownicy Instytutu Filologii Obcych współpracują lub współpracowali z następującymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą:

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Koblenz-Landau
 • Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
 • Haus Schlesien w Königswinter
 • Uniwersytet Papieski na Lateranie
 • Uniwersytet w Angers
 • Uniwersytet w Chersoniu
 • Fryske Akademy w Holandii
 • University of Gothenburg oraz Linnaeus University w Szwecji
 • International Council for Open and Distance Education w Norwegii
 • Mykolas Romeris University na Litwie
 • European Schoolnet w Belgii
 • Rezekne Higher Education Institution na Łotwie
 • Hogskoln i Nord-Trondelag w Norwegii
 • Pädagogische Hochschule w Heidelbergu
 • Institut Libre Marie Haps w Brukseli
 • Instytut Tłumaczy w Wiedniu
 • Uniwersytet w Salzburgu
 • Syddansk Uniwersitet-Odense w Danii
 • Landesinstitut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie der Schule (Niemcy)
 • University of Turku (Finlandia)
 • Goethe-Institut w Atenach i w Warszawie
 • Kijowski Uniwersytet Slawistyczny
 • Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
 • Krymski Uniwersytet Humanistyczny w Jałcie
 • Uniwersytet Czarnogórski
 • University of Nottingham w Wielkiej Brytanii
 • Bergen Community College w Stanach Zjednoczonych
 • Uniwersytet Belgradzki w Serbii
 • Państwowy Uniwersytet w Iwanowo
 • Uralski Państwowy Uniwersytet w Ekaterinburgu – Rosja
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Lehrerseminar Pforzheim
 • Deutsch-polnische Gesellschaft in Pforzheim

***

 Współpraca z wymienionymi ośrodkami polega na:

 • uczestnictwie w realizacji wspólnych badań naukowych;
 • uczestnictwie w realizacji projektów międzynarodowych;
 • wymianie doświadczeń i informacji w zakresie naukowych poszukiwań, będących przedmiotem zainteresowań stron;
 • czynnym uczestnictwie w konferencjach naukowych organizowanych przez strony oraz prowadzeniu różnych form doskonalenia dla czynnych zawodowo nauczycieli, np. szkolenie nt. podejścia storyline, przeprowadzone podczas Konferencji Greckich Nauczycieli Języka Niemieckiego, zorganizowanej przez Goethe-Institut w Atenach;
 • publikacji wyników badań naukowych w Polsce (dotyczy współpracowników z innych ośrodków krajowych i zagranicznych) oraz za granicą (dotyczy pracowników naukowych Instytutu Filologii Obcych);
 • udostępnianiu materiałów źródłowych, archiwalnych i in.
 • wymianie kadry naukowo-dydaktycznej m.in. w celu wygłoszenia wykładów, uczestnictwa w seminariach dla pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • wymianie studentów dla realizacji części programu studiów za granicą;
 • udziale studentów w seminariach i warsztatach dotyczących stosunków polsko-niemieckich, problematyki śląskiej i europejskiej;
 • pozyskiwanie stypendiów zagranicznych dla pracowników naukowo-dydaktycz­nych i studentów;
 • pomocy w realizacji prac doktorskich i habilitacyjnych z wykorzystaniem ośrodków zagranicznych;
 • pozyskiwanie stypendystów zagranicznych, np. lektorów dla realizacji programu praktycznej nauki języków obcych;
 • realizacji europejskich inicjatyw

***

Tematy prac naukowych i dydaktycznych realizowanych wspólnie z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz realizowane projekty dydaktyczno-naukowe:

W roku akademickim 2016/2017 zakończył się trzyletni projekt „LangOER Enhancing teaching and learning of less-used languages through Open Educational Resources” (543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW) finansowany z unijnego programu KA2 Lifelong Learning. W projekcie tym z ramienia naszej Uczelni uczestniczyły dr Małgorzata Kurek (koordynator) oraz mgr Anna Skowron z Instytutu Filologii Obcych.  Projekt LangOER dotyczył wspierania rozwoju języków regionalnych, mniejszościowych oraz rzadziej nauczanych poprzez zaangażowanie nauczycieli w pracę z Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi (OZE). Naszymi partnerami byli edukatorzy i akademicy z Holandii (Fryske Akademy), Szwecji (University of Gothenburg oraz Linnaeus University), Grecji (Web2Learn), Norwegii  (International Council for Open and Distance Education), Litwy (Mykolas Romeris University), Belgii (European Schoolnet) i Łotwy (Rezekne Higher Education Institution). Zespół  naszej Uczelni odpowiadał za stworzenie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie ogólnoeuropejskich szkoleń pilotażowych oraz koordynację szkoleń w krajach partnerskich. W sumie, w ramach projektu LangOER udało nam się przeszkolić ponad 200 nauczycieli z całej Europy, a stworzone przez nas materiały, odpowiednio zaadoptowane i przetłumaczone z angielskiego na 6 języków są chętnie wykorzystywane w czasie szkoleń nauczycieli w różnych krajach. Szkoleni przez nas nauczyciele stworzyli ponad 100 różnych zasobów edukacyjnych opublikowanych na otwartych licencjach, które zasiliły bazę edukacyjną European Schoolnet. W trakcie trwania projektu pracownice Instytutu wzięły udział w  następujących działaniach:

-> przeprowadzenie badań na temat stanu otwartych zasobów edukacyjnych w poszczególnych krajach partnerskich;

-> opracowanie rekomendacji dotyczących polityki wykorzystania otwartych zasobów

-> stworzenie materiałów szkoleniowych oraz ich pilotaż wśród nauczycieli z całej Europy

-> przeprowadzenie szkoleń dla ponad 50 nauczycieli w Polsce

-> koordynacja szkoleń partnerskich w 6 krajach partnerskich

-> udział w konferencjach naukowych (Kraków, Padwa, Barcelona, Bruksela. Limassol)

-> publikacje naukowe

-> tworzenie zaleceń dla polityki wspierania różnorodności kulturowej

Już kolejny rok studenci filologii angielskiej uczestniczą w trwającej jeden semestr współpracy online ze studentami Pädagogische Hochschule w Heidelbergu. W trakcie trwania wymiany, nasi studenci pracowali online pod kierunkiem dr Małgorzaty Kurek oraz prof. Andreasa Müller-Hartmann nad sekwencjami zadań dydaktycznych dla uczniów uczestników projektów międzykulturowych.

W dniach 6-9 października 2014r. Instytut Filologii Obcych AJD gościł delegację nauczycieli z Lehrerseminar Pforzheim. W Centrum Kształcenia Praktycznego, jakim jest niemiecka jednostka, referendarze przygotowywani są do wykonywania zawodu nauczyciela i złożenia egzaminu państwowego, który decyduje o zatrudnieniu w systemie oświaty. To już druga taka robocza wizyta w Polsce, pierwsza miała miejsce w 2011, podczas której częstochowscy germaniści mieli okazję wymienić doświadczenia z kolegami z Niemiec. Tym razem aż trójka gości prowadziła zajęcia dla studentów zarówno germanistyki jak i anglistyki. Mgr Hansjörg Laub poprowadził warsztat „Nauczanie języka niemiecki jako języka obcego” dla germanistów, a mgr Thomas Denk przedstawił studentom anglistyki projekt nauczania dwujęzycznego na poziomie szkoły podstawowej. Wykład poprowadzony przez mgr Karin Stengel zgromadził w sali 014 budynku WNS liczną grupę słuchaczy ze względu na interesujący temat z zakresu możliwości zindywidualizowania kształcenia nauczycieli.

Podczas pobytu w Częstochowie dydaktycy z partnerskiego Pforzheim spotkali się także z przedstawicielami władz miasta i odwiedzili częstochowskie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 13 oraz Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie. Wizyta w polskich szkołach była dla gości ciekawym doświadczeniem, ponieważ ukazała realia polskiego systemu oświaty.

W Instytucie zrealizowano projekt badaczy współczesnej literatury anglojęzycznej z Polski i zagranicy ntThe Novel in English at the Start of the Twenty-first Century: Re-contextualising the Tradition.

W czerwcu i lipcu 2010 roku odbyły się w Paryżu wykłady i spotkania zespołu w ramach  międzynarodowego projektu zespołu naukowców, w skład którego wchodziła dr Urszula Cierniak. Projekt ten wygrał w konkursie ocenianym przez Institut d’Etudes Avancées (z siedzibą w Paryżu). Projekt nosił tytuł Le «centre» et la «périphérie» dans l’histoire religieuse de l’Europe de l’Est au commencement du temps moderne («Centrum»  i «peryferia»  w historii religijnej Europy Wschodniej na progu współczesności). W projekcie wzięło udział 6 osób ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Ukrainy, Rosji i  Polski. Zespół tworzyli  historycy, historycy kultury i religii, antropolodzy kultury oraz filolodzy.

W latach 2007-2008 realizowano międzynarodowy projekt badawczy z udziałem wybitnych germanistów z kraju i z zagranicy Konstrukcje tożsamości współczesnych Austriaków i Niemców wobec przemian historycznych w twórczości autorów młodego pokolenia.

W maju 2006 w Złotym Potoku odbyła się trzydniowa konferencja studencka będąca podsumowaniem rocznego projektu Koła Młodych Germanistów Kritik der deutschen Gesellschaft im deutschen Spielfilm. W projekcie uczestniczyli studenci Instytutu Filologii Obcych AJD oraz studenci kolegium Centrum Języków Europejskich – NKJO w Częstochowie.

W latach 2003-2006 realizowano w Instytucie Filologii Obcych z udziałem dr Mieczysławy Materniak projekt Sokrates-Comenius 2.1. Creative dialouges. Moduł kształcenia nauczycieli.