header image
 
 

Studia podyplomowe

newSTUDIA PODYPLOMOWE

 „Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej *

 –

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, pragnących uzyskać niezbędne przygotowanie metodyczne z zakresu nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.

Organizacja studiów

Studia organizowane są przez Instytut Filologii Obcych

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin:
360
Praktyki ciągłe: 60 godzin
Koszt studiów: 1500 zł za semestr (możliwość rozłożenia opłaty na raty)

Miejsce: Instytut Filologii Obcych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 13/15, ul. Zbierskiego 2/4.

Terminy zajęć: sobota – niedziela co 2 tygodnie, ilość zjazdów w semestrze: 6

Kadra: pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Obcych AJD w Częstochowie mający duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego oraz znaczące osiągnięcia z zakresu glottodydaktyki i dydaktyki nauczania języka angielskiego.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Katarzyna Rokoszewska

Program studiów obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego (kurs podręcznikowy, gramatyka praktyczna, konwersacje, analiza i kompozycja tekstu, fonetyka języka angielskiego), zajęcia dotyczące procesu przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, praktyczne warsztaty metodyczne (gry i zabawy, piosenka i ruch, techniki plastyczne i teatralne w nauczaniu języka angielskiego) oraz zajęcia z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wymagania wstępne

Kandydat na studia podyplomowe powinien być absolwentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia posiadającym przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym (A2+, B1).

O przyjęcie mogą ubiegać się:

• osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o profilu pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

• osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, które pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Kwalifikacji na studia dokonuje się na podstawie złożonych dokumentów z uwzględnieniem kolejności ich złożenia. Maksymalna liczebność grupy to 25 osób. Uczelnia zastrzega sobie możliwość braku zgody na uruchomienie studiów w przypadku ekonomicznie niewystarczającej ilości kandydatów w danym naborze.

 –

Wymagane dokumenty

– odpis lub potwierdzona za zgodność kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych

– kwestionariusz osobowy ikonapdf

– dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie)

– kserokopia dowodu osobistego

– podanie o przyjęcie na dany kierunek studiów ikonapdf

Termin składania dokumentów: od 1.02.2016r. do 11.03.2016r.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Filologii Obcych AJD w Częstochowie, al. Armii Krajowej 13/15 pokój 307

Informacja telefoniczna: Sekretariat Instytutu Filologii Obcych 34 365 64 26

Warunki ukończenia studiów i uzyskane kwalifikacje

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (w tym praktyk) oraz pozytywnych wyników z egzaminu dyplomowego z praktycznej nauki języka angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia podyplomowe wraz z certyfikatem językowym na poziomie B2 (certyfikaty są wymienione w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.), uzyskiwanym w zewnętrznych ośrodkach egzaminacyjnych, nadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

* Po zatwierdzeniu przez Senat AJD