header image
 
 

mgr Anna Skowron

14.A.Skowron

***************************************************

Zakład: Zakład Filologii Angielskiej

Tytuł / stopień naukowy: magister

Stanowisko: asystent

Adres e-mail: a.skowron[at]ajd.czest.pl

***************************************************

Dyscyplina naukowa:

literaturoznawstwo, kulturoznawstwo

Academic discipline:

literary studies, cultural studies

***

Obszar prac badawczych:

społeczeństwo oraz kultura USA, w szczególności wizerunek ‚mężczyzny idealnego’, który można spotkać w literaturze i filmie XX i XXI wieku oraz wizerunek wampira i metamorfoza, jaką przeszedł, aby wpisać się w ramy definicji ‚mężczyzny idealnego’

Research interests:

American society and culture, especially the image of the American ‚perfect man’ in the contemporary literature and film; particularly, the image of a vampire and the changes it has undergone in order to become the ‚perfect man’

***

Dydaktyka:

praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna, sprawności zintegrowane, konwersacje, kurs dodatkowy), historia literatury amerykańskiej i brytyjskiej, historia Wielkiej Brytanii i USA, kulturoznawstwo krajów anglojęzycznych

Teaching:

practical English course (grammar, integrated skills, speaking), history of American and British literature, history of Great Britain and the USA, American and British culture

***

Publikacje / Publications:

1. Kobiety okresu Wiktoriańskiego: Eliza Lynn Linton i jej ocena kobiet epoki Wiktoriańskiej. Studia Neofilologiczne 6. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2010

***

Dodatkowe informacje:

  • od 2014 realizacja projektu: „Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla wspomagania uczenia się i nauczania języków lokalnych” (uczestnik projektu)

  •  członek zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie nowej specjalizacji: Filologia angielska z rozszerzonym lektoratem z języka chińskiego

  •  2013/2014 opiekun I roku filologii angielskiej

Additional information:

  • since 2014 Lang OER: enhance learning and teaching of less-used languages through Open Educational Resources – the Lifelong Learning programme (participant)

  • member of the team responsible for preparing new specialisation: English Philology with an Extended Course of Chinese

  • 2013/2014 supervisor of the 1st year English Philology students